مَحوِ رُخِ نازِ تو

   ای آنکه جز تو برکس ، هرگز دلی نبستم        از نِکهتِ رُخِ تو  ،  من مَستِ مَستِ مَستم            بُردی تو با نگاهت ، هوش ...

font_download تبلیغات متنی

keyboard_arrow_up